Stowarzyszenie

„Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TRANSPORT BEZ BARIER”,
Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym zrzeszeniem osób, działających na rzecz zwiększenia dostępności środków transportu publicznego dla osób niepełnosprawnych, wspierających działania, które sprzyjają udzielaniu wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie pragnie konsolidować środowiska, które, angażują osoby niepełnosprawne do aktywnego życia społecznego, wspierają tworzenie warunków dla wyrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych oraz rozumieją potrzebę systematycznej i kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Działalność na rzecz propagowania idei społeczeństwa otwartego na problemy osób niepełnosprawnych.
 2. Działalność na rzecz zapewnienia osobom niepełnosprawnym realizacji należnych oraz przysługujących im praw, wynikających z porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszelkich dziedzinach życia.
 4. Pomoc w dostępie do różnorodnych form rehabilitacji, a także propagowanie i rozwijanie nowoczesnych form rehabilitacji leczniczej.
 5. Działalność zmierzająca do ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wysokospecjalistycznej opieki medycznej.
 6. Wsparcie procesu edukacji, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia na każdym etapie edukacji.
 7. Działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w uzyskaniu wykształcenia zawodowego oraz w poszukiwaniu zatrudnienia.
 8. Wszechstronna pomoc osobom w podeszłym wieku w wykonywaniu czynności dnia codziennego.
 9. Udzielanie konsultacji w kwestiach zagadnień prawnych, dotyczących osób niepełnosprawnych.
 10. Działalność informacyjna oraz wydawnicza w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych oraz ich bliskich.
 11. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, medycznych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.
 12. Konsolidowanie środowisk i grup społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół z regionu województwa pomorskiego.
 13. Nawiązywanie i propagowanie krajowej i międzynarodowej współpracy w ramach ustalonych celów statutowych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu światowych osiągnięć w dziedzinie leczenia niepełnosprawności.
 14. Świadczenie usług transportowych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 15. Zwiększenie dostępności środków komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie punktów obsługi oraz miejsc odbioru osób niepełnosprawnych w centrach miast, centrach handlowych itp.